PRESSEMEDDELELSE fra ChangeMakers, udsendt d. 13.03.2018

TV2 Østjylland bragte søndag aften en udsendelse, hvor den daglige leder af Café Kaffegal, Brian Sørensen, stilles i et yderst uheldigt lys – en udsendelse, der kompromitterer og underminerer hele Café Kaffegals virke, mission og fortsatte drift.

I det bragte indslag står 13 tidligere ansatte frem og retter kritik om det psykiske arbejdsmiljø i caféen og ikke mindst Brian Sørensen som daglig leder. Bestyrelsen i Foreningen ChangeMakers, der ejer og driver Café Kaffegal, tager afstand fra de chokerende udtalelser og afviser de fremkomne påstande om, at der i forbindelse med arbejdsmiljøet ikke skulle være taget fornødne skånehensyn. Ligeledes tager bestyrelsen afstand fra de voldsomme personanklager og injurier mod Brian Sørensen.

Det kan oplyses, at TV2 Østjylland igennem flere måneder har arbejdet på dette kritiske indslag, hvorimod ledelsen i foreningen ChangeMakers kun havde ganske kort tid til at forberede sin deltagelse i interview og fremsende materiale, der kunne være med til at nuancere fremstillingen. Dette er, af presseetiske årsager, blevet påtalt over for TV2 Østjylland.

Hvad er Foreningen ChangeMakers og hvad har foreningen beskæftiget sig med siden 2010?

Foreningen ChangeMakers er en socialøkonomisk forening, der gennem de sidste otte år har arbejdet på at skabe socialøkonomiske arbejdspladser for psykisk sårbare borgere. I den forbindelse har over 300 borgere siden 2010 været tilknyttet foreningens aktiviteter som enten frivillige (både psykisk sårbare eller ikke psykisk sårbare), praktikanter, ansatte i fleksjob, skånejob, job med løntilskud m.m.  – bl.a. i (men langt fra begrænset til) Café Kaffegal, der ejes af ChangeMakers.

I 1996 startede Café Kaffegals daglige leder, Brian Sørensen, som frivillig på et værested for psykisk syge. Gennem mange år arbejdede han i og bestyrede flere forskellige væresteder for mennesker med psykiske lidelser. Han fandt en vigtig opgave i at forbedre forholdene for sindslidende. I 2008 stiftede han Foreningen Sindslidendes Vilkår. Via dette arbejde fik han idéen til at hjælpe denne borgergruppe til en opkvalificering med det formål at få dem tilbage på arbejdsmarkedet, så de kunne få en bedre tilværelse. Til det formål stiftedes foreningen ChangeMakers, der til at starte med bl.a. skaffede psykisk sårbare borgere tilbage i arbejde via grafisk arbejde, produktion af webmateriale m.m. I 2010 åbnede ChangeMakers Café Kaffegal og i 2014 søstercaféen i FO Byen, ØKOgal.

Med en intention om at forbedre forholdene for en gruppe udsatte borgere, der generelt har svært ved at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, har ChangeMakers således gennem årene skabt tre forskellige arbejdspladser, der på den ene eller anden måde har haft over 300 borgere i ansættelse.

ChangeMakers er ikke en forening med kompetence til og med det formål at sygdomsbehandle psykisk sårbare borgere, men en forening der kan give disse borgere mulighed for under så vidt muligt tilpassede forhold at nærme sig arbejdsmarkedet igen. I en café kan det ikke undgås, at der opstår tilspidsede situationer, og der vil uundgåeligt være ansatte, der har sværere ved at håndtere dette end andre.

Cafe Kaffegal er en rigtig virksomhed og derfor er lang de fleste ansatte stolte over at arbejde her

Café Kaffegal, ØKOgal og øvrige initiativer, der med tiden har hørt under Foreningen ChangeMakers arbejde med opkvalificering af langtidsledige og psykisk sårbare borgere, bygger – i modsætning til mange andre socialøkonomiske initiativer – på rigtige arbejdspladser med rigtige arbejdsopgaver, der skal løses. Der er altså ikke tale om væresteder, hvor der blot hygges om de ansatte. Der findes ganske enkelt ingen anden virksomhed i landet, der drives på denne måde, og derfor findes der heller ingen facitliste for, hvordan man løser denne slags opgave bedst.

Igennem otte år har Foreningen ChangeMakers opbygget viden, evidens og resultater for, hvordan der kan skabes trygge og forudsigelige rammer i virksomheden for den enkelte medarbejder. Disse rammer skabes ligesom arbejdspladskulturen inden for de første par år, og det må forventes, at en virksomhed, der fungerer på markedsvilkår skal have 2-3 år til at udvikle organisationen og skabe fundamentet for selve virksomheden. Hver eneste dag lærer vi nyt, får ny indsigt og kan se, at der kontinuerligt skal udvikles i personalepolitikken. Foreningen ChangeMakers udvikler socialøkonomisk beskæftigelse til psykisk sårbare borgere, og foreningen skal derfor arbejde ud fra en anden præmis, end hvis der er tale om helt raske borgere uden psykisk sårbarhed.

Favrskov Kommune henvendte sig aldrig med kritikken, men giver nu udtryk for den i medierne

Foreningen ChangeMakers har bl.a. samarbejdet med Favrskov Kommune i et forløb, der inkluderede ca. 10 af kommunens langtidsledige, hvoraf tre efterfølgende fik fastansættelse i regulære fleksjobs hos ChangeMakers – en af disse er stadig i ansættelse hos virksomheden. Favrskov Kommune var interesseret i at etablere et samarbejde med virksomheden om beskæftigelse af ca. 10 langtidsledige fleksjobberettigede borgere i 9 måneders forløb med lønnen betalt af Favrskov Kommune ved hjælp af mentormidler til foreningen i ansættelsesperioderne. Forløbene blev iværksat på grund af en stor gruppe af langtidsledige, og det ville således lovgivningsmæssigt være en økonomisk fordel for Favrskov Kommune, at de blev ansat i fleksjob i 9 måneder, hvorefter de efter endt forløb ikke længere ville være betegnet som værende langtidsledige, og kommunen skulle hjælpe dem videre til andre fleksjobs. ChangeMakers havde altså økonomi til at fastansætte 3 af borgerne i regulære fleksjobs.

Favrskov Kommune afsatte imidlertid ikke personaleressourcer nok til en grundig forvisitering, flere opfølgende besøg og samtaler mellem virksomhed og borgere. Jobkonsulenten besøgte virksomheden, når der skulle ansættes en ny borger i forløb, og selve visiteringen viste sig i de fleste tilfælde, at det ikke var det helt optimale ’match’. Jobkonsulenten orienterede ikke på noget tidspunkt foreningen om, at der var borgere, som var utilfredse med forløbene. Dette betød, at virksomheden havde modtaget ca. 10 borgere, hvoraf flere havde alvorlige psykosociale problematikker foruden ledighed, og derfor var meget længere fra arbejdsmarkedet end forventet.

Det ville være rimeligt at forvente, at Favrskov Kommune har styr på sine projekter, sin beskæftigelsesindsats og visiteringer til disse samt samarbejdet med private virksomheder. Ligeledes ville det have været rimeligt at forvente, at Favrskov Kommune afsatte ressource til at indgå i en evaluering af forløbet, der kunne have resulteret i en konstruktiv dialog med læring for både kommune og virksomhed. Virksomheden hørte aldrig fra Favrskov Kommune, men hører nu om kritikken i medierne her 4 år efter. Dette er hverken professionelt eller fair.

De 13 klager er behandlet i 2014 og 2016

Sagen om de 13 tidligere ansatte, der nu har stillet sig frem for at ”få sat en stopper for Brian Sørensen” er ganske enkelt undergravende for foreningens videre arbejde med at skabe arbejdspladser for psykisk sårbare borgere.

Den massive kritik og meget unuancerede fremstilling af sagen har allerede skabt en del negativ omtale, og for at imødekomme eventuel fortsat debat, ønsker vi hermed at understrege, at hovedparten af de indgivne klager fra gruppen af tidligere ansatte stammer helt tilbage fra foreningens tilblivelse og opstartsfase og langt fra udelukkende omhandler ansatte hos Café Kaffegal. Foreningen ChangeMakers tager al kritik særdeles seriøst, og der arbejdes kontinuerligt med udvikling af forbedringer af organisationen.

Klagerne kommer overordnet set fra en borgergruppe, der i mange henseender er meget langt fra arbejdsmarkedet. Det er foreningens erfaring, at medarbejdere oftest kan have mange udfordringer foruden deres psykiske sårbarhed. Det betyder, at virksomheden må forvente at skulle håndtere særlige problematikker, og derudover har foreningen adskillige gange stået i store personalemæssige dilemmaer, som f.eks. at medarbejdere mobbede hinanden og/eller behandlede andre kolleger uacceptabelt, udviste truende adfærd over for og trusler mod den daglige leder, at der er blevet stjålet fra kassen, at kollegers ejendele og værdigenstande er blevet stjålet, nogle har mødt op påvirket af spiritus eller narkotika, nogle udebliver fra jobbet, nogle gider ikke at have de mødetider, som de er ansat til, nogle finder ud af at de alligevel ikke har lyst til at arbejde i weekender, selvom de er ansat til dette og er oplyst om, at de er ansat til at arbejde i cafeens åbningstid. Det er alle eksempler på situationer, hvor der er udviklet retningslinjer, så der er en klar personalepolitik, trygge, men klare og forudsigelige rammer der er nødvendige, når man udvikler beskæftigelse til psykisk sårbare borgere. Efter mange vejledningssamtaler og rådgivning, der ikke har medført en udvikling, må vi desværre erkende, at nogle borgere er så langt fra arbejdsmarkedet, og hvis de på sigt ikke selv har viljen, så er det ikke konstruktivt at fortsætte i jobbet. Foreningen tilbyder i det tilfælde hjælp til jobsøgning og med at finde andre beskæftigelsesmuligheder.

Medlemmerne i klagegrupperne har undladt nogle ret vigtige ting under deres ansættelsesforhold. Hvis de havde været så utilfredse med deres arbejdsforhold og arbejdsmiljø, så skulle de have kontaktet arbejdspladsernes arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer af foreningens bestyrelse og undladt at skrive under på de årlige kommunale opfølgningsskemaer, hvor de tilkendegav (med deres underskrift), at der ikke var behov for et møde med en sagsbehandler/jobkonsulent. Dette undlod man dog fra klagernes side at gøre.

Foreningen ChangeMakers har fortsat tillid til Brian Sørensen

Bestyrelsen bag Foreningen ChangeMakers, der ejer Café Kaffegal, har hele tiden haft, og har fortsat tillid til, at Brian Sørensen udfører den daglige drift af caféen på bedste vis. Vi tager naturligvis altid klager til efterretning og henviser til, at de i indslaget nævnte anonyme klager fra 2014-2016 allerede er blevet behandlet af foreningen samt Århus Kommune. Endvidere er det psykiske arbejdsmiljø af to omgange blevet godkendt af Arbejdstilsynet.

Én virksomhed kan ikke rumme alle, men generelt arbejder ChangeMakers og Brian Sørensen ud fra en filosofi om at alle skal have en chance. Foreningen ChangeMakers er stolte over den positive forskel, vi kan gøre for en ellers meget udsat samfundsgruppe, der ikke har mange chancer på arbejdsmarkedet. Det arbejde vil vi fortsætte med at fokusere på.

De uheldige konsekvenser af hele denne sag kan dog nu resultere i, at borgere, der nu er ansat i løntilskud mister deres job, og borgere der har haft ønske om at blive ansat i virksomheden måske ikke længere får mulighed for dette.

Vi håber, at der er mange der vil være med til at nuancere denne sag.

Foreningen ChangeMakers Bestyrelse

For yderligere oplysninger bedes kontakten rettet mod Liselotte Strand, bestyrelsesformand for Foreningen ChangeMakers, der ejer og driver Café Kaffegal:  lls@changemakers.dk

Pin It on Pinterest