En mindre gruppe af tidligere frivillige og ansatte anklager den daglige leder for mobning og for at skabe et dårligt arbejdsmiljø. En kritik som mange både tidligere og nuværende ansatte slet ikke kan genkende. Sagen har på grund af en meget ensidig dækning fra et nyhedsmedie medført en shitstorm på de sociale medier.

Et nyhedsmedie har med en unuanceret dækning rettet en voldsom kritik mod den aarhusianske Café Kaffegal og foreningen ChangeMakers, der står bag driften af den socialøkonomiske virksomhed, der har som formål at hjælpe psykisk sårbare tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at der bliver fremstillet et mere nuanceret billede af arbejdspladsen og ledelsen.

En mindre gruppe af tidligere ansatte har fremsat alvorlige beskyldninger mod især Brian Sørensen, der er daglig leder af caféen. Voldsomme beskyldninger, som efterfølgende har resulteret i massive personlige angreb med karakter af injurier, chikane og bagvaskelser på de sociale medier af især Brian Sørensen.

”Vi kan ikke genkende den voldsomme kritik, som er væltet ind over os. Foreningen udvikler kontinuerligt organisationen og siden 2014 er der  indført en lang række initiativer  for at gøre arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet på de socialøkonomiske arbejdspladser endnu bedre. Den bedste indikator for, at man er tilfreds med sit job er, at man har et lavt sygefravær. Det understøttes af vores sygestatistikker for de sidste par år, hvor halvdelen ud af 14 psykisk sårbare ansatte i 2017 havde en sygefraværsprocent på nul og gennemsnitligt havde de ansatte 4,7 sygefraværsdag i løbet af året”, siger bestyrelsesformand Liselotte Strand, som ydermere slår fast, at sygefraværet for 2016 stort set lå på samme stabile niveau.

Det er ikke kun bestyrelsen i foreningen ChangeMakers, der ikke kan genkende den voldsomme kritik fra den mindre gruppe af tidligere ansatte, tilbage hvoraf de fleste var ansat i perioden fra 2010-2014, som var foreningens startfase. Nuværende ansatte, pårørende til ansatte, foreningens to medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt tidligere ansatte, frivillige og praktikanter kan heller ikke genkende den voldsomme kritik af arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet.

Hos Foreningen ChangeMakers og Café Kaffegal er der i dag tilknyttet i alt cirka 30 mennesker i fleks- og skånejob, ordinære job, praktik samt frivillige og alle giver udtryk for at være tilfredse i deres jobsituation og tilfredshed med ledelsen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne

”Jeg kan slet, slet ikke genkende fremstillingen af hverken vores arbejdsplads eller vores daglige leder. Arbejdspladsen har en grøn smiley hos Arbejdstilsynet, der gennemføres trivselsundersøgelser med fine resultater for vores arbejdsmiljø, og igennem de år jeg har været medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant, har jeg ikke modtaget nogen klager over arbejdsmiljøet eller arbejdsforholdene”, siger Camilla Jensen, som har været ansat i fleksjob i 5 år.

Nuværende ansatte

”Jeg kan simpelthen ikke genkende den uretfærdige måde, som Brian Sørensen bliver fremstillet på i tv-indslagene og jeg har endda arbejdet tæt sammen med Brian 20 timer om ugen i godt 11 år”, lyder det fra Michael Bonde, der er ansat i skånejob og medvirkede i en fællesudtalelse sammen med resten af foreningens mange ansatte og som blev lagt ud på Café Kaffegals facebookside søndag den 11. marts.

Pårørende til nuværende ansatte

”Det rystende billede, TV2 Østjylland tegner af forholdene på Café Kaffegal, svarer meget dårligt til det indtryk, vi gennem mange år har fået som pårørende til ansatte på særlige vilkår (skånejobs & fleksjobs). Vi hører tvært imod om arbejdsglæde, meningsfyldt arbejde, godt arbejdsklima og en god omgangstone – en inkluderende arbejdsplads, som man gerne anbefaler til andre, og som der desværre er alt for få af”, lyder det fra pårørende Lise Andersen, der sammen med en større gruppe pårørende til nuværende ansatte, har søsat en online underskriftsindsamling på linket; https://www.skrivunder.net/hjalp_changemakers_og_cafe_kaffegal_med_din_underskrift

Tidligere ansatte, frivillige & praktikanter

”Jeg kan på ingen måde genkende det billede og den voldsomme og ensidige kritik, som gruppen af tidligere ansatte bringer frem via TV2 Østjylland. Det er en meget uberettiget kritik af såvel Brian Sørensen som af Café Kaffegal”, siger Charlotte Krag som var i praktik i Café Kaffegal fra september 2016 til juni 2017.

Charlotte Krag er uddannet lærer med videreuddannelse i Ledelse, og Specialundervisning og har i 17 år arbejdet med børn og unge med mange udfordringer, specifikke behov og forskellige diagnoser, blandt andet som vejleder og lærer på specialskoler, folkeskolelærer og som leder i sfo på en friskole, men måtte forlade folkeskolen i 2015 pga. arbejdsrelateret stress.

”Ud fra mit faglige-, pædagogiske- som sociale perspektiv, oplevede jeg under min virksomhedspraktik i Café Kaffegal, hvordan de psykisk sårbare blev set, hørt og mødt i tillid, tryghed og med stor respekt for såvel deres personlighed som deres skånebehov. Det var særligt Brian Sørensen, som mødte alle med den tilgang til de psykisk sårbare. Dette mærkede jeg tillige selv hver dag på egen krop”, fortæller Charlotte Krag som kendetegner hendes virksomhedspraktik i Café Kaffegal som meget meningsfyldt og som en meget berigende oplevelse, der kan udvikle og gavne mange psykisk sårbare.

Klagegruppen udgør 5 % af 300 borgere med tilknytning til foreningen

Foreningen ChangeMakers er en socialøkonomisk forening, der gennem de sidste otte år har arbejdet på at skabe socialøkonomiske arbejdspladser for psykisk sårbare borgere. I den forbindelse har over 300 borgere siden 2010 været tilknyttet foreningens aktiviteter som enten frivillige (både psykisk sårbare og ikke psykisk sårbare), praktikanter, ansatte i fleksjob, ansatte skånejob, job med løntilskud m.m.  – bl.a. i (men langt fra begrænset til) Café Kaffegal, der ejes af ChangeMakers. Det er således en mindre gruppe af tidligere ansatte, der har givet udtryk for utilfredshed, mens de fleste har været og er tilfredse med deres tilknytning til foreningen og virksomhederne.

Formålet med Foreningen ChangeMakers og Café Kaffegal

ChangeMakers er en frivillig forening, som har til formål at skabe jobs på særlige vilkår til mennesker med en psykisk sårbarhed. Midlet hertil, er at drive socialøkonomiske virksomheder på markedsmæssige vilkår. På foreningens socialøkonomiske arbejdspladser er der en høj grad af lighed, medbestemmelse, udvikling af både faglige, sociale og personlige kompetencer, og alle arbejdsopgaver bliver tilpasset i forhold til de enkelte ansattes nedsatte arbejdsevne og andre skånehensyn.

Arbejdspladserne er dermed specialdesignet til at være rummelige, men er ikke i stand til at kunne rumme alle, men kan sikre stabilitet, skabe trygge rammer og fungerer som læringsrum for mange psykisk sårbare, der er motiveret for at være i beskæftigelse indenfor restaurationsområdet.

 

Foreningen ChangeMakers, Bestyrelsen den 9. april 2018

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Liselotte Strand på lls@changemakers.dk

Pin It on Pinterest